Ferdi Kaza Sigortası

TEKLİF AL

Magdeburger Ferdi Kaza Sigortası, sizin ve sevdiklerinizin beklenmedik kazalar sonucu uğrayacağı zararları güvence altına alır.

Sizi veya aile bireylerinin karşılaşabilecekleri gasp, kapkaç, yankesicilik olayları sonrasında kayıplarınıza karşı Magdeburger Gasp-Kapkaç ek güvencesi yanınızda.

Deprem ve sel su basmasına karşı Magdeburger Ferdi Kaza Sigortası ile güvende olun.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Ana Teminatlar
 • Ölüm

 • Sürekli Sakatlık

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar
 • Deprem

 • Tedavi Masrafları

 • Gasp - Kapkaç

 • Hukuksal Koruma

 • Evcil Hayvanların
  Vereceği Zararlar

 • Sel

 • Terör

Ölüm Teminatı: Poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı: Poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat`i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli genel şartlarda yazılı münderiç nispetler dahilinde kendisine ödenir.

Tedavi Masrafları Teminatı:

- Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması şartı ile sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder. Tabii veya sun`i sabit dişlere kaza neticesinde arız olan hasarların protez masrafları tedavi masrafları müemmen meblağının azami % 10`una kadar tazmin olunur.
- Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafından vaki tediyeler sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir. Tedavi masraflarının müteaddit sigortacılar tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında, teminatları nispetinde paylaşılır.
- Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla mesul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur.

EVCİL HAYVANLARIN VERECEĞİ ZARARLAR KLOZU

Sigortalının konutta bulunan sigortalıya ait evcil hayvanlar için, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının uygulanabilir hükümleri saklı kalmak kaydı ile evcil kedi ve köpeklerin riziko adresinde 3.şahıslara verecekleri yaralayıcı zararlar sonucu oluşacak hukuki sorumluluklar hadise başına ve yıllık toplam poliçede yazan bedel ile sınırlıdır. Teminat Limiti: Olay başı ve yıllık toplam azami bedel 250TL

GASP, KAPKAÇ TEMİNATI KLOZU

- Sigortalı veya kendisiyle birlikte oturan aile bireylerinin (Anne, Baba ve Çocuklar) konut dışında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundukları süre içerisinde karşılaşabilecekleri "gasp, kapkaç ya da yankesicilik olayları sonrasında, üzerlerinde ve /veya yanlarında bulunan nakit para ve/veya kişisel evrakların çalınması ve/veya zarar görmesi sonucu uğrayacakları kayıplar Hırsızlık Sigortası Genel Sartlarının tatbiki mümkün hükümleri, aşağıda belirtilen özel Sartlar ve limitler dahilinde temin edilmiştir.
- Nakit Para için ödenebilecek azami tazminat limiti 150 TL
- Sigortalı veya kendisiyle birlikte oturan aile bireylerinin kişisel evraklarına (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, araç ruhsatı, konut anahtarları... vb.
- Gasp ve kapkaç neticesinde kişilerin yaralanması durumunda tedavi giderleri olarak azami olay başına ve yıllık 250-TL limit ile teminata dahil edilmiştir.
- Sigortalı, olay sonrası aynı gün resmi makamlara başvurarak olayla ilgili zabıt tutturacak ve olayın meydana gelmesini takip eden en geç 2 (iki) işgünü içerisinde sigortacıya başvurarak, olay sonrası resmi makamlarca düzenlenen evrak ve ifade tutanağının birer nüshasını sigortacıya ulaştırmakla yükümlüdür.

İstisnaları:

- Çalınan Kredi Kartları ile bu kartlardan yapılan harcamalar, kıymetli evraklar, her türlü taşınabilir elektronik cihaz, ziynet eşyaları, seyahat biletleri, şans oyunları kuponları... vb.) işbu teminatın kapsamı dışındadır.

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI KLOZU

- Hukuksal koruma teminatı ile, sigortalının bireysel sorumluluk teminatına giren bir hasar sebebiyle kendisine açılan bir dava neticesinde meydana gelecek hukuksal koruma sorunlarının halledilmesine yönelik harcamaları temin eder. Vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları ve dilekçe yazımı ile ilgili oluşabilecek harcamalar, sigortalıya teminat şartları dahilinde poliçede her bir olayda ve poliçe süresince toplam 1.000. - TL limite kadar koruma sağlanmıştır.

Ferdi Kaza Deprem, Sel Teminatı Klozu:

Ferdi Kaza Sigortası Genel Sartlarının 6.maddesinin (f ) fıkrası hükmü çerçevesinde, Deprem, Sel sonucu ortaya çıkabilecek haller de, poliçe kapsamına dahil edilmiştir.

Ferdi Kaza Terör Teminatı Klozu:

Ferdi Kaza Sigortası Genel Sartlarının 6.maddesinin G fıkrası hükmü çerçevesinde, 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ortaya çıkabilecek haller de, poliçe kapsamına dahil edilmiştir.

Hasar ihbarlarınız için hasar@magdeburger.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

HASAR YARDIM

Sigortalı konutunuza veya aracınıza herhangi bir zarar gelmesi halinde Magdeburger Sigorta her zaman yanınızda.

Aşağıdaki adımları takip ederek hasar işlemlerinizi yürütebilirsiniz:

Konut KONUT

1- 4442624 numarayı arayarak Hasar ihbarı yapın Uyarı

2- Hasarınızla ilgili belgelerinizi hazırlayın Harita

Konut ARAÇ

1- Anlaşmalı Servis İstasyonuna giderek Hasar İhbarı yapın Uyarı

2- Belgelerinizi teslim edin Harita

MASAK EVRAKLARI (20.000TL ÜZERİ)

Gerçek Kişilerde;

- Kimlik fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Tüzel Kişilerde;

- Ticaret sicil gazetesi
- İmza sirküleri
- Vergi levhası
- Faaliyet belgesi
- İmza yetkilisi/yetkililerinin kimlik fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Magdeburger Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın ayrıcalıklı teminat paket seçenekleriyle SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde fark ödemeden sağlık hizmeti alabilirsiniz.
Detaylı bilgi için Magdeburger Sigorta yetkili acentelerimiz sizleri bekliyor.
Sağlıklı bir yaşam sürmeniz dileğiyle…
Magdeburger Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın 3 farklı paket seçeneği ve ek teminatlar ile tedavi masraflarınızı güvence altına alın.

Magdeburger Paketler

Dilerseniz sağlık sigortanıza check-up ve tehlikeli hastalıklar teminatları da ekleyebilir, sigortanızın kapsamını ihtiyacınız ölçüsünde genişletebilirsiniz.

Check-up: Belirli aralıklarla sağlık durumunuzu kontrol ederek sağlığınızı korumak için Check-up teminatımızı seçin. Poliçesinde check-up teminatı bulunan sigortalılarımızın tetkik* giderleri %100 oranında karşılanmaktadır.
* Dahil olan tetkikler: Dahiliye muayene, tüm batın usg, ekg, akciğer pa, total kolesterol, hdl, ldl, kan sayımı, glukoz, tam idrar tahlili giderleri
Bu teminatımız şirketimizin check-up için anlaşma yaptığı kurumlarda geçerlidir. Anlaşmalı kurumlarımız için tıklayın.

Diş Teminatı: Poliçede yer alan diş teminatı ile sigortalılarımızın tetkiklere* ait giderleri yılda bir kez %100 oranında karşılanır.
* Kapsamdaki tetkikler: Diş Hekimi Muayenesi, diş röntgen filmi, diş taşı temizliği (alt+üst çene) , teşhis ve tedavi planlaması, oral hijyen eğitimi, vitalite kontrolü.
Bu teminat şirketimizin anlaşma yaptığı kurumlarda geçerlidir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı: Tehlikeli hastalıklarda ortaya çıkan yüksek sağlık giderleri karşısında, tehşisi konulan, semptomların ve/veya tedavinin teşhisi anında toplu para güvencesi sunarak sizin ve ailenize maddi destek sağlıyor.
* Tehlikeli hastalık kapsamı: Miyokard Enfarktüsü(kalp krizi), Hastalık Sonucu İnme, Koroner Damar Sonucu Yapılan Açık Kalp Ameliyatı, Kanser, Böbrek Yetmezlği, Önemli Organ Nakli Ameliyatı, Körlük, Multipl Skleroz, Kol veya Bacak Kaybı.

Bekleme Süresi

Yatarak tetkik/tedavi giderleri ile tüm fizik tedavi giderleri, endoskopik işlemler rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın, sigorta başlangıç tarihinden itibaren paket seçimine göre süre gelecek 3 ay süre ile kapsam dışındadır.

1- Her türlü kanser,
2- Kalp ve koroner hastalıklar,
3- Kronik böbrek hastalıkları ve diyaliz, üriner sistemle ilgili taş hastalıkları, prostat hastalıkları, varikosel,
4- Her türlü vertebral disk hastalığı (intervertebral disk fıtığı, servikal disk fıtığı vb.), eklem ve bağ dokusu hastalıkları (menisküs, kodromalazi, bağ dokusu yırtılması vb.), humerus ameliyatı (alışılmış omuz kopması, rotator manşeti yırtılması, sıkışma sendromu vb.), spinal cerrahi ve artoskopik cerrahi uygulamaları,
5- Her türlü iç organ herniasyonu (kasık fıtığı, göbek fıtığı, gastrosel vb.),
6- Rahim ve yumurtalık hastalıkları, miyom, meme hastalıkları, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolaps uteri (uterus prolapsusu), varikozite (özofagus variklikleri dahil), hidrosel, spermatosel,
7- Organ arızaları, organ nakli,
8- Göz hastalıkları (katarak, glokom vb.),
9- Tiroid hastalıkları, tonsillit, adenoid, sinüzit, orta kulak ameliyatı,
10- Mide, beslenme kanalı, bağırsak hastalıkları (anorektal hastalıklar dahil), pilonidal sinüzit,
11- Karaciğer hastalıkları, biliyer inceliğin hastalıkları.