Ferdi Kaza Sigortası

ACENTE BUL

Magdeburger Ferdi Kaza Sigortası, sizin ve sevdiklerinizin beklenmedik kazalar sonucu uğrayacağı zararları güvence altına alır.

Sizi veya aile bireylerinin karşılaşabilecekleri gasp, kapkaç, yankesicilik olayları sonrasında kayıplarınıza karşı Magdeburger Gasp-Kapkaç ek güvencesi yanınızda.

Deprem ve sel su basmasına karşı Magdeburger Ferdi Kaza Sigortası ile güvende olun.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Ölüm Teminatı: Poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı: Poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat`i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli genel şartlarda yazılı münderiç nispetler dahilinde kendisine ödenir.

Tedavi Masrafları Teminatı:

- Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması şartı ile sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder. Tabii veya sun`i sabit dişlere kaza neticesinde arız olan hasarların protez masrafları tedavi masrafları müemmen meblağının azami % 10`una kadar tazmin olunur.
- Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafından vaki tediyeler sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir. Tedavi masraflarının müteaddit sigortacılar tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında, teminatları nispetinde paylaşılır.
- Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla mesul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur.

EVCİL HAYVANLARIN VERECEĞİ ZARARLAR KLOZU

Sigortalının konutta bulunan sigortalıya ait evcil hayvanlar için, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının uygulanabilir hükümleri saklı kalmak kaydı ile evcil kedi ve köpeklerin riziko adresinde 3.şahıslara verecekleri yaralayıcı zararlar sonucu oluşacak hukuki sorumluluklar hadise başına ve yıllık toplam poliçede yazan bedel ile sınırlıdır. Teminat Limiti: Olay başı ve yıllık toplam azami bedel 250TL

GASP, KAPKAÇ TEMİNATI KLOZU

- Sigortalı veya kendisiyle birlikte oturan aile bireylerinin (Anne, Baba ve Çocuklar) konut dışında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundukları süre içerisinde karşılaşabilecekleri "gasp, kapkaç ya da yankesicilik olayları sonrasında, üzerlerinde ve /veya yanlarında bulunan nakit para ve/veya kişisel evrakların çalınması ve/veya zarar görmesi sonucu uğrayacakları kayıplar Hırsızlık Sigortası Genel Sartlarının tatbiki mümkün hükümleri, aşağıda belirtilen özel Sartlar ve limitler dahilinde temin edilmiştir.
- Nakit Para için ödenebilecek azami tazminat limiti 150 TL
- Sigortalı veya kendisiyle birlikte oturan aile bireylerinin kişisel evraklarına (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, araç ruhsatı, konut anahtarları... vb.
- Gasp ve kapkaç neticesinde kişilerin yaralanması durumunda tedavi giderleri olarak azami olay başına ve yıllık 250-TL limit ile teminata dahil edilmiştir.
- Sigortalı, olay sonrası aynı gün resmi makamlara başvurarak olayla ilgili zabıt tutturacak ve olayın meydana gelmesini takip eden en geç 2 (iki) işgünü içerisinde sigortacıya başvurarak, olay sonrası resmi makamlarca düzenlenen evrak ve ifade tutanağının birer nüshasını sigortacıya ulaştırmakla yükümlüdür.

İstisnaları:

- Çalınan Kredi Kartları ile bu kartlardan yapılan harcamalar, kıymetli evraklar, her türlü taşınabilir elektronik cihaz, ziynet eşyaları, seyahat biletleri, şans oyunları kuponları... vb.) işbu teminatın kapsamı dışındadır.

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI KLOZU

- Hukuksal koruma teminatı ile, sigortalının bireysel sorumluluk teminatına giren bir hasar sebebiyle kendisine açılan bir dava neticesinde meydana gelecek hukuksal koruma sorunlarının halledilmesine yönelik harcamaları temin eder. Vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları ve dilekçe yazımı ile ilgili oluşabilecek harcamalar, sigortalıya teminat şartları dahilinde poliçede her bir olayda ve poliçe süresince toplam 1.000. - TL limite kadar koruma sağlanmıştır.

Ferdi Kaza Deprem, Sel Teminatı Klozu:

Ferdi Kaza Sigortası Genel Sartlarının 6.maddesinin (f ) fıkrası hükmü çerçevesinde, Deprem, Sel sonucu ortaya çıkabilecek haller de, poliçe kapsamına dahil edilmiştir.

Ferdi Kaza Terör Teminatı Klozu:

Ferdi Kaza Sigortası Genel Sartlarının 6.maddesinin G fıkrası hükmü çerçevesinde, 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ortaya çıkabilecek haller de, poliçe kapsamına dahil edilmiştir.

Hasar ihbarlarınız için hasar@magdeburger.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

HASAR YARDIM

Sigortalı konutunuza veya aracınıza herhangi bir zarar gelmesi halinde Magdeburger Sigorta her zaman yanınızda.

Aşağıdaki adımları takip ederek hasar işlemlerinizi yürütebilirsiniz:

Konut KONUT

1- 4442624 numarayı arayarak Hasar ihbarı yapın Uyarı

2- Hasarınızla ilgili belgelerinizi hazırlayın Harita

Konut ARAÇ

1- Anlaşmalı Servis İstasyonuna giderek Hasar İhbarı yapın Uyarı

2- Belgelerinizi teslim edin Harita

MASAK EVRAKLARI (20.000TL ÜZERİ)

Gerçek Kişilerde;

- Kimlik fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Tüzel Kişilerde;

- Ticaret sicil gazetesi
- İmza sirküleri
- Vergi levhası
- Faaliyet belgesi
- İmza yetkilisi/yetkililerinin kimlik fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

MAGDEBURGER KONUT YARDIM


1.Teminat kapsamı sigortalının ikamet ettiği konut adresi için geçerlidir.
2.Poliçe süresince ihtiyaç halinde; acil ev yardım hizmetleri, aşağıda tanımlanan açıklamalar ve limitler dahilinde tüm Türkiye'de geçerli olup sigortacının sorumluluğu aşağıda belirtilen limitler ile sınırlıdır.

Teminatların Özet ve Limitleri

Tesisat işleri 750 TL / yılda 3 defa
Elektrik işleri 750 TL / yılda 3 defa
Cam işleri 750 TL / yılda 3 defa
Anahtar işleri 750 TL / yılda 3 defa
Konutta kalan kişinin kurtarılması 750 TL
Doktor veya ambulans gönderilmesi 750 TL / yılda 2 defa
Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi 750 TL / yılda 2 defa
Otel hizmeti 4* otelde / Maks. 3 Gün
Güvenlik şirketi Maksimum 2 Gün
Acil mesajların iletilmesi Sınırsız
Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu Bağlantı
Bilgi ve organizasyon servisi Bağlantı

7/24 Mali Bilgi ve SGK Mevzuat Danışmanlığı

Sosyal Güvenlik ve Mali mevzuat ile ilgili sorularınıza cevap bulunur.

Sorular Alarm Çağrı Merkezimiz tarafından alınarak gereken bilgi, Mali Müşavirlerimiz tarafından telefonda sigortalıya iletilir.

Bu hizmet yatırım danışmanlığı ve benzeri konuları kapsamamaktadır.

Hizmet verilen konu başlıklarından bazı örnekler aşağıda yer almaktadır:

-Vergiler,

-Özel sigortalar,

-Sosyal Güvenlik,

-Emeklilik,

-Gayrimenkul alım satımı,

-Krediler ve benzeri konular

7/24 Teknoloji Destek

Poliçe sahibine; bilgisayar, mobil cihaz, akıllı ev aletleri, sosyal medya hesaplarını koruma, internet erişimi problemleri, multimedya gibi teknolojik konularda 7/24 danışmanlık verilebilir, gerektiğinde uzaktan bağlantıyla da sorunların çözümü konusunda destek sağlanabilir.

Aşağıdaki başlıklar ve daha fazlası için destek alınabilir. Liste yalnızca örnek olarak sunulmuştur, konu kısıtlaması bulunmamaktadır.

-Akıllı Telefon, Tablet, TV

-Bilgisayar, Modem

-Fotoğraf Makinası/Kamera

-Oyun Konsolları

-Ses Sistemi

-Sosyal Medya Hesapları,

-İnternet

-Yazılım ve kurulum desteği

-Virüs programları, vb.

Poliçe sahibi, evlerinde internet bağlantı sorunu yaşadıklarında ya da yeni aldıkları teknolojik bir cihazın kurulumu hakkında destek almak istediklerinde,farklı alanlarda uzman teknoloji danışmanlarımız sayesinde bu konularda ve hatta daha fazlası için bilgi alabilirler. Gerekli durumlarda uzatan bağlantı ile de müdahale edilebilmektedir.

Ferdi Kaza Araç Yardım

Teminat Özetleri ve Limitler

                           

Arıza durumunda hizmet 15 yaş altı araçlar için geçerli olacaktır.

Araç Teminatları

Limit

Aracın çekilmesi              

Arıza durumunda 1 kez , Kaza durumunda 2 kez

1500 TL

Aracın vinç ile kurtarılması  

Arıza durumunda 1 kez , Kaza durumunda 2 kez

2500 TL

Yol kenarı yardım                                                       

 Ulaşım 50 km, İşçilik 1 saat

Lastik değiştirilmesi hizmeti

İşçilik Sınırsız, (Malzeme Lehdar'a ait)

Oto kapı kilit hizmeti

 İşçilik Sınırsız,(Diğer masraflar Lehdar'a ait)

Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

1500 TL, (En yakın benzinciye kadar)

 

Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

4 * Otel, Max. 3 gün

Daimi İkametgaha geri dönüş veya  yolculuğa devam seyahati      

Sınırsız

Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat

Sınırsız

Aracın emanet ve muhafazası

2 gün

Profesyonel sürücü hizmeti

Sınırsız

Yedek parça temini ve ulaştırılması                                        

Temini – Bağlantı   Ulaştırılması – 10 kg’a kadar

Web tabanlı hasar ön tespit uygulaması                         

Poliçede belirtilen şartlarla

 

 

 

 

 

 

 

 

Bireysel Teminatlar

Limit

Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil                             

Sınırsız

Taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil                               

Sınırsız

Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

Seyahat Sınırsız  Konaklama  4* Otel, Max.5 gün 

Vefat eden Sigortalı’nın nakli                                                                 

Sınırsız

Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle  yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati                                                  

Sınırsız

Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati                                                   

Sınırsız

İlaç gönderilmesi organizasyonu    

Temini Bağlantı- Gönderimi 1 Kg'ye kadar

Acil mesajların iletilmesi                                                                                   

Sınırsız

 

Bilgi ve Organizasyon Hizmetleri

Limit

Turistik Bilgiler

Bağlantı

Yol, kaza ve hava durumu bilgileri

Bağlantı

Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler

Bağlantı

Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler

Bağlantı

Döviz kurları bilgileri

Bağlantı

Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi

Bağlantı

Konaklama ile ilgili bilgiler

Bağlantı

Kültürel aktiviteler hakkında bilgi

Bağlantı

Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler

Bağlantı

Özel günler için organizasyon

Bağlantı

Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri

Bağlantı

Tercüme hizmetleri

Bağlantı

Çiçek gönderme hizmetleri

Bağlantı

Diğer bilgi hizmetleri

Bağlantı

KAPSAM

Bu poliçede tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetleri dışında Daimi ikametgah’tan 25 km. uzakta ve teminat maddelerinde belirtilen koşullar gereğince yürürlüğe girecektir. Poliçe’nin geçerli olduğu coğrafi alan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisidir.

“Araç yardım hizmetleri Sigortalıya ait araç veya poliçe üzerinde belirtilen plakanın ait olduğu araç için geçerlidir.  Poliçe üzerinde plaka belirtilmesi halinde aracın sigortalıya ait olma şartı aranmaz.”

Arıza durumunda 15 yaş ve altı araçlar bu poliçe kapsamından yararlanabilecek olup kaza durumunda yaş sınırı uygulanmayacaktır.

TANIMLAR

 

Sigortalı Kişi

 1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi,
 2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır.

 

Daimi Sürücü

Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyla, Poliçe de ismen belirtilmiş bir kişi anlamındadır.

 

Lehdar

 

Binek Araçlar için;

 1. Sigortalı kişi,
 2. Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları veya anne / babası (ebeveyni),
 3. Aracın kazaya uğraması halinde, araçta bulunan herhangi bir başka kişi anlamındadır.

 

Hafif Ticari Araçlar için;

 1. TMS’ye bildirilen ve poliçenin adına kesildiği kişi (1 kişi).
 2. Eğer yukarıdakinden farklı ise aracı kullanan sürücü (1 kişi).
 3. Sürücü yardımcısı (1 kişi).

 

Şirket

TMS Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.

 

Sigortalı Araç

 1. Toplu mal ve insan taşımacılığında kullanılmamış, şoför ile veya şoför olmaksızın kiralanmamış,
 2. Ağırlığı 3500 kg.’ı aşmamış olması kaydıyla, Poliçede tanımlanan araç anlamındadır.

 

Daimi İkamet Ülkesi

Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti)

 

Daimi İkametgah

Lehdar’ın Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan evi veya İkametgahı anlamındadır.

 

Arıza

Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza.

 

Kaza

Aracın hareketsiz kalmasına neden olan karayolu trafik kazası ya da ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen tahribat.

 

ARAÇ TEMİNATLARI

 

Aracın çekilmesi, kurtarılması, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan itibaren 0 km.’de, diğer hizmetler 25 km.’den itibaren tüm Türkiye'de verilmektedir.

 

 

1) Aracın çekilmesi veya kurtarılması

 

Aracın arıza veya kaza sonucu hareketsiz kalması durumunda, Şirket aracın en yakın anlaşmalı veya yetkili servise naklini 1500 TL limitine kadar temin edecektir.

 

Arıza sebebiyle talep edilen çekici hizmeti  bir poliçe döneminde en fazla bir (1) hizmet ile sınırlıdır.

Kaza sebebiyle talep edilen çekici hizmeti bir poliçe döneminde en fazla iki (2) hizmet ile sınırlıdır.

 

Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 2500 TL limitine kadar sağlanacaktır.

 

Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir. 

 

2) Lastik değiştirilmesi hizmeti

 

Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, Şirket araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Şirket, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli 1500 TL limitine kadar sağlanacaktır.

 

Bu hizmet arıza kapsamında değerlendirilir ve   bir poliçe döneminde en fazla bir (1) hizmet ile sınırlıdır.  15 yaş ve altı araçlar bu teminattan yararlanabilir.

 

3) Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

 

Aracın benzininin bitmesi durumunda, Araç en yakın benzin istasyonuna nakli 1500 TL limitine kadar sağlanacaktır.

 

Bu hizmet arıza kapsamında değerlendirilir ve   bir poliçe döneminde en fazla bir (1) hizmet ile sınırlıdır. 15 yaş ve altı araçlar bu teminattan yararlanabilir.

 

 

 

 

 

4) Oto kapı kilit hizmeti

 

Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, Şirket kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Şirket, bu hizmeti, poliçede ismi yazılı Sigortalı'dan direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır.

Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Sigortalı'ya aittir. Araç kapısının açılamaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli 1500 TL limit dahilinde sağlanacaktır.

 

Bu hizmet arıza kapsamında değerlendirilir ve   bir poliçe döneminde en fazla bir (1) hizmet ile sınırlıdır. 15 yaş ve altı araçlar bu teminattan yararlanabilir.

 

 

5) Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle ikamet ve seyahat

 

Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Şirket azami 5 kişi için aşağıdaki masrafları karşılayacaktır.

                 

 1. a) Eğer arıza aynı gün içinde tamir edilemez ise, azami 3 güne kadar 3 veya 4 yıldızlı otelde aracın onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı),

(4* otel mevcut değilse, 3* otelde)

                         

 1. b) Eğer tamir süresi arızalanmayı izleyen 48 saati aşarsa, Şirket, Lehdarlar’ın Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Lehdarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak, bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması

         

Eğer Lehdarlar’ın sayısı ikiden fazla ise ve araç arızalanmayı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilmemiş ise Lehdarlar seyahate devam etmek için benzer bir araç kiralamak isteyebilir. Bu durumda kendilerine azami 48 saat süre için toplam kira bedeli 750 TL’den fazla olmamak kaydıyla, kiralık bir araç sağlanacaktır.

 

 

6) Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat

 

Eğer Araç çalınmış ise, Şirket, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, yukarıda 5 inci  maddede belirtilen menfaatlerin aynısını sağlayacaktır.

 

 

7)  Aracın emanet ve muhafazası, Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat               

 

Eğer arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse, veya aracın çalınması durumunda, Araç, Lehdar’ın hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa, Şirket aşağıdaki masrafları ödeyecektir :

  

 1. a) Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami 2 güne kadar emanet ve muhafaza masrafı,

 

 1. b) Aracı Daimi İkametgah’a götürmek için Lehdar’ın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin yaptığı seyahat masrafları.

                    

Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Şirket, 7inci madde çerçevesindeki herhangi bir masrafı ödemeyecektir.

 

 

8) Profesyonel sürücü hizmeti

 

Sürücünün Aracı kullanmayı imkansız kılan hastalığı kaza geçirmesi, ya da vefatı halinde, Sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, Şirket, Aracı kullanarak Araçta bulunanları Daimi İkametgah’a veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir.

 

 

9) Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu

 

Şirket, aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın aracın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın bulunmasını ve gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti Lehdar tarafından, nakliye masrafları 10 kg’ye kadar Şirket tarafından ödenecektir.

 

10) Web tabanlı hasar ön tespit uygulaması

 

Şirket, sigorta şirketini bilgilendirmek amacıyla anlaşmalı çekici hizmet birimleri vasıtasıyla kazalı araçların çekme/kurtarma faaliyetini gerçekleştirmeden önce kaza mahallinde, kazanın, kaza yapan sigortalı aracın, varsa kazaya karışan diğer araçların ve hasarın kesin olmayan bilgilerini içeren basit bir ön rapor tutulmasını, digital fotoğraflamasını, bu bilgi ve fotoğrafların internet ortamında ilgili sigorta şirketinin şifreli alanında görüntülenmesini sağlayacak hizmetleri Türkiye’de organize edecektir.

 

Hizmet, mümkün olabilen hallerde ve şirketin hasar ön tespit hizmetine ilişkin yapılandırmış olduğu çekici firmaları ve bölgeleri için geçerlidir. Sunulan bilgiler bilgilendirme maksatlı olup, resmi ve hukuki işlemlerde delil niteliği taşımaz, sunulan hizmetler ışığında TMS ve anlaşmalı çekici hizmet birimleri tanık ve/veya taraf olarak gösterilemez.

 

 

BİREYSEL TEMİNATLAR

 

Şirket, bu menfaatleri, ancak Lehdar Daimi İkametgahı'ndan 25 km. uzakta ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar seyahat etmekte ise tüm Türkiye'de temin edecektir.  

 

 

1) Lehdar’ın yaralanması durumunda nakli veya Daimi İkamet yerine geri gönderilmesi

                  

Lehdar’ın yaralanması durumunda, Şirket, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya Daimi İkametgah’a nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder. 

                   

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

 

 

2) Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

               

Şirket, Lehdar’ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir :

                                 

Hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, 4* Otelde konaklama masrafları (Standart oda+kahvaltı), bulunulan yerde 4* otel bulunaması durumunda 3* Otel sağlanacaktır.

                                                

 

 

3) Vefat eden Lehdar’ın nakli

                

Lehdar’ın vefatı halinde Şirket, Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkametgahı’na naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

 

 

4) Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları

 

 1. a) Lehdar, Poliçe’de Lehdar olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkametgah’ında ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Lehdar’ın Daimi İkametgahı’na dönüşünü organize edecektir.

 

Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

                                

 1. b) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahati süresince kendisine bir refakatçi temin edecektir.

 

 

5) Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

 

Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde  bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Lehdarlar’dan birinin Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını ödeyecektir.

 

6)   İlaç Gönderilmesi

 

Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Lehdar’ın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Lehdar’a gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Lehdar tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır.

 

 

7)  Acil mesajların iletilmesi

 

Lehdar’ın talebi üzerine Şirket, yukarıda 1’den 7’ye kadar ki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 

 

 

KOŞULLAR

 

 • Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı’nın veya Lehdar’ın bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,

 

2)    Sigortalanan Lehdar’ın bu Poliçe kapsamındaki talebi için Lehdar;

 

 1. a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.

 

 1. b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon edecektir.

 

 1. c) Şirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.

 

 1. d) Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

 

3) Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.  Ancak sigortalının TMS ye ulaşamadığı konusunda TMS ve Magdeburger Sigorta’nın karşılıklı mutabık kalması, TMS nin işbu sözleşme ile tanımlanmış hizmetleri vermemesi veya verememesi durumlarında gerekli evrakların temini ile geri ödeme yapılacaktır. 

 

4) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe’den daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi

gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

 

 

 

 

İSTİSNALAR

 

1)  Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :

 

 1. a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,

 

 1. b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya

dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni

zarar,

 

 1. c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,

 

 1. d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,

 

 1. e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,

 

 1. f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,

 

 1. g) Araç sürücüsünün;

 

(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,

 

(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.

           

 1. h) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,

                                          

 1. i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,

 

 1. j) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması:

                         

(i)      Yarış, ralli veya benzeri denemeler,

(ii)     Sportif faaliyetler,

(iii)    Suç hareketleri,

(iiii)   Bahisler.     

 

 1. k) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,

 

 1. Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,

 

 1. Hamilelik veya doğum yapma, istekli olarak doğuma son vermek,

 

 1. Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,

 

 1. Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),

 

 1. İntihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,

 

2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

 

 1. Aracın her türlü tamiri,

 

 1. Şirket yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,

 

 1. Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,

 

 1. Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.

 

 

 

         

 

BÖLÜM 3: BİLGİ ve ORGANİZASYON SERVİSİ

 

Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı TMS tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.

 

1) Turistik Bilgiler

 

Şirket, Sigortalı’nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.

 

2) Yol, kaza ve hava durumu bilgileri

 

Sigortalı’nın talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sağlayacaktır.

 

3) Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler

 

Sigortalı’nın talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır.

 

4) Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler

 

Sigortalı’nın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda TMS anlaşmalı fiyatları ile rezervasyon yapılacaktır.

 

5) Döviz kurları bilgileri

 

Sigortalı’nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir.

 

6) Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi

 

Sigortalı’nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

 

 

7) Konaklama ile ilgili bilgi

 

Sigortalı’nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda TMS anlaşmalı fiyatları ile rezervasyon yapılacaktır.

 

 

8) Kültürel aktiviteler hakkında bilgi

 

Sigortalı’nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

 

9) Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler

 

Sigortalı’nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır.

 

10) Özel günler için organizasyon

 

Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

 

11)Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri

 

Sigortalı’nın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

 

12) Tercüme hizmetleri

 

Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

 

13) Çiçek gönderme hizmetleri

 

Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.

 

14) Diğer bilgi hizmetleri

 

Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.

 

 

Magdeburger Sigortalı’lara Özel Ek Destek Paketi  

 

7/24 Mali Bilgi ve SGK Mevzuat Danışmanlığı

Sigortalınızın zihinl erini meşgul eden ve stres kaynağı olabilecek Sosyal Güvenlik ve Mali mevzuat ile ilgili sorularına anlık cevap bulunarak, bu tip sorular yerine, işlerine odaklanabilmelerine imkân tanınır.

Sorular Alarm Merkezimiz tarafından alınarak gereken bilgi, Mali Müşavirlerimiz tarafından telefonda sigortalıya iletilir.

Bu hizmet yatırım danışmanlığı ve benzeri konuları kapsamamaktadır.

 

 

Sigortalıların hizmet aldığı konu başlıklarından bazı örnekler aşağıda yer almaktadır:

 • Vergiler,
 • Özel sigortalar,
 • Sosyal Güvenlik,
 • Emeklilik,
 • Gayrimenkul alım satımı,
 • Krediler ve benzeri konular

 

 

 

 

7/24 Teknoloji Destek

 

Bu başlık altında sigortalılar bilgisayar, mobil cihaz, akıllı ev aletleri, sosyal medya hesaplarını koruma, internet erişimi problemleri, multimedya gibi teknolojik konularda 7/24 danışmanlık alacak, gerektiğinde uzaktan bağlantıyla da sorunlarının çözümü konusunda destek alabilirler.

Aşağıdaki başlıklar ve daha fazlası için destek alınabilir. Liste yalnızca örnek olarak sunulmuştur, konu kısıtlaması bulunmamaktadır.

Akıllı Telefon, Tablet, TV

Bilgisayar, Modem

Fotoğraf Makinası/Kamera

Oyun Konsolları

Ses Sistemi

Sosyal Medya Hesapları,

İnternet

Yazılım ve kurulum desteği

Virüs programları,

vb.

Sigortalılar, evlerinde internet bağlantı sorunu yaşadıklarında ya da yeni aldıkları teknolojik bir cihazın kurulumu hakkında destek almak istediklerinde, farklı alanlarda uzman teknoloji danışmanlarımız sayesinde bu konularda ve hatta daha fazlası için bilgi alabilirler. Gerekli durumlarda uzatan bağlantı ile de müdahale edilebilmektedir.

TEMİNATLAR 500 - 4 Asistanslı Ferdi Kaza
VEFAT 50.000 TL Standart Limitli
DAİMİ MALULİYET 50.000 TL Standart Limitli
HUKUKSAL KORUMA   1.000 TL Standart Limitli
MAGDEBURGER YARDIM - KONUT YARDIM DAHİL
MAGDEBURGER YARDIM - ARAÇ YARDIM DAHİL (HUSUSİ OTO ve HAFİF TİCARİ ARAÇLAR)
  KAZA HALİNDE YAŞ SINIRI YOK,ARIZA HALİNDE 15 YAŞ ve ALTI ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ 
PRİM HESABI Net Prim 84,00 TL 

Magdeburger Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın ayrıcalıklı teminat paket seçenekleriyle SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde fark ödemeden sağlık hizmeti alabilirsiniz.
Detaylı bilgi için Magdeburger Sigorta yetkili acentelerimiz sizleri bekliyor.
Sağlıklı bir yaşam sürmeniz dileğiyle…
Magdeburger Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın 3 farklı paket seçeneği ve ek teminatlar ile tedavi masraflarınızı güvence altına alın.

Magdeburger Paketler

Dilerseniz sağlık sigortanıza check-up ve tehlikeli hastalıklar teminatları da ekleyebilir, sigortanızın kapsamını ihtiyacınız ölçüsünde genişletebilirsiniz.

Check-up: Belirli aralıklarla sağlık durumunuzu kontrol ederek sağlığınızı korumak için Check-up teminatımızı seçin. Poliçesinde check-up teminatı bulunan sigortalılarımızın tetkik* giderleri %100 oranında karşılanmaktadır.
* Dahil olan tetkikler: Dahiliye muayene, tüm batın usg, ekg, akciğer pa, total kolesterol, hdl, ldl, kan sayımı, glukoz, tam idrar tahlili giderleri
Bu teminatımız şirketimizin check-up için anlaşma yaptığı kurumlarda geçerlidir. Anlaşmalı kurumlarımız için tıklayın.

Diş Teminatı: Poliçede yer alan diş teminatı ile sigortalılarımızın tetkiklere* ait giderleri yılda bir kez %100 oranında karşılanır.
* Kapsamdaki tetkikler: Diş Hekimi Muayenesi, diş röntgen filmi, diş taşı temizliği (alt+üst çene) , teşhis ve tedavi planlaması, oral hijyen eğitimi, vitalite kontrolü.
Bu teminat şirketimizin anlaşma yaptığı kurumlarda geçerlidir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı: Tehlikeli hastalıklarda ortaya çıkan yüksek sağlık giderleri karşısında, tehşisi konulan, semptomların ve/veya tedavinin teşhisi anında toplu para güvencesi sunarak sizin ve ailenize maddi destek sağlıyor.
* Tehlikeli hastalık kapsamı: Miyokard Enfarktüsü(kalp krizi), Hastalık Sonucu İnme, Koroner Damar Sonucu Yapılan Açık Kalp Ameliyatı, Kanser, Böbrek Yetmezlği, Önemli Organ Nakli Ameliyatı, Körlük, Multipl Skleroz, Kol veya Bacak Kaybı.

Bekleme Süresi

Yatarak tetkik/tedavi giderleri ile tüm fizik tedavi giderleri, endoskopik işlemler rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın, sigorta başlangıç tarihinden itibaren paket seçimine göre süre gelecek 3 ay süre ile kapsam dışındadır.

1- Her türlü kanser,
2- Kalp ve koroner hastalıklar,
3- Kronik böbrek hastalıkları ve diyaliz, üriner sistemle ilgili taş hastalıkları, prostat hastalıkları, varikosel,
4- Her türlü vertebral disk hastalığı (intervertebral disk fıtığı, servikal disk fıtığı vb.), eklem ve bağ dokusu hastalıkları (menisküs, kodromalazi, bağ dokusu yırtılması vb.), humerus ameliyatı (alışılmış omuz kopması, rotator manşeti yırtılması, sıkışma sendromu vb.), spinal cerrahi ve artoskopik cerrahi uygulamaları,
5- Her türlü iç organ herniasyonu (kasık fıtığı, göbek fıtığı, gastrosel vb.),
6- Rahim ve yumurtalık hastalıkları, miyom, meme hastalıkları, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolaps uteri (uterus prolapsusu), varikozite (özofagus variklikleri dahil), hidrosel, spermatosel,
7- Organ arızaları, organ nakli,
8- Göz hastalıkları (katarak, glokom vb.),
9- Tiroid hastalıkları, tonsillit, adenoid, sinüzit, orta kulak ameliyatı,
10- Mide, beslenme kanalı, bağırsak hastalıkları (anorektal hastalıklar dahil), pilonidal sinüzit,
11- Karaciğer hastalıkları, biliyer inceliğin hastalıkları.