0850 808 26 24

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Magdeburger Sigorta A.Ş. (Şirket) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi belirtmek ve gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10. maddesi gereğince sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir: 

Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında sigorta sözleşmesinin kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi; Ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin oluşturulması; Risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi; Hasar ve rücu işlemlerinin yürütülmesi, menfaat sahiplerinin taleplerinin karşılanması; Reasürans ve koasürans süreçlerinin yürütülmesi; Müşteri hizmetlerinin yürütülmesi, sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi; İş sürekliliğinin sözleşme ilişkisi içinde planlanması veya icrası, fiyatlandırma, tazminat ve benzer süreçlerde değerlendirme yapılması; Sigortacılık Kanunu başta olmak üzere Şirket’imizin tabi olduğu mevzuatlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması; İstatistiksel bilgilerin oluşturulması; Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi; Onayınız halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak iletişime geçilmesi, kişiselleştirilmiş tekliflerin sunulması, pazarlama ve memnuniyet çalışmalarının yapılması; Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması çalışmalarının yapılması, İnternet erişim kayıtlarının yönetimi; Şirket faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması; Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi.

Kişisel Verilerin Aktarım Amaçları ve Aktarıldığı Kişiler

Kişisel verileriniz ticari hayatın gereklilikleri kapsamında; risk yönetimi, reasürans, koasürans, hasar inceleme, tazminat, tahsil, rücu, asistans hizmeti süreçlerinin yürütülmesi, sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari ileti gönderimi ve müşteri memnuniyet araştırmaları için destek hizmet alınması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ve yalnızca hizmetin gerektirdiği ölçüde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları kapsamında aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Yetkili acente veya brokerlar;

Eksperler, servisler ve anlaşmalı kurumlar, asistans hizmeti sağlayıcısı şirketler, destek hizmet sağlayıcılar;

Reasürörler, aktüerler, bankalar/finansman şirketleri;

Diğer sigorta şirketleri;

Kanuni temsilciler, vekalet ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişiler;

Tedarikçiler;

Grup şirketleri;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, yazılı/sözlü şekilde otomatik olmayan yollarla veya elektronik mecralardan otomatik yollarla toplanmaktadır. Bu kapsamda toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde sayılan hukuki sebepler arasında yer alan “sigorta sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “kanunlarda öngörülmesi”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Verilere İlişkin Haklar 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak bize iletebilirsiniz:

Sigorta kuruluşlarının müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, “Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu” veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde düzenlenen şartlara uygun olarak farklı yöntemler aracılığıyla bize her zaman iletebilirsiniz. Ayrıca başvuruya ilişkin daha detaylı bilgileri formda bulabilirsiniz.

Şirket politikaları ve faaliyetlerindeki değişiklikler sebebiyle belli aralıklarla bu metinde güncelleme yapılması söz konusu olabilir. Metnin en güncel haline ulaşmak için düzenli aralıklarla sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

Başvuru formu için tıklayınız.

Acente Bul
Magdeburger Sigorta