0850 808 26 24

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi (“Magdeburger Sigorta” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin işlenmesinde temel hak ve özgürlüklerinizi korumak ve yükümlülüklerimizi belirtmek amacıyla sizleri bilgilendirmek isteriz.

Toplanan Kişisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemi

Sunduğumuz hizmetler kapsamında kişisel verilerinizi yazılı/sözlü şekilde otomatik olmayan yollarla veya elektronik mecralardan otomatik yollar ile temin etmekteyiz. Faydalandığınız ürün veya hizmetin niteliğine göre değişmekle birlikte süreçlerimiz kapsamında genel olarak aşağıdaki kişisel verilere ihtiyaç duyabilmekteyiz:

Kişisel Veriler: Kimlik, iletişim, kredi kartı ve banka hesap bilgileri, finansal bilgiler, araç bilgileri, müşteri işlem bilgileri, hasar bilgileri, poliçede yer alan diğer kişilerin bilgileri, meslek bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki işlem bilgileri, sigorta konusu ürüne ilişkin bilgiler, işlem kayıtları, pazarlama bilgileri ve tercihleri, risk bilgileri 

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: Geçmiş ve güncel sağlık bilgileri, sunulan sağlık hizmeti bilgileri, sağlık raporları, alkol raporları 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi 

Magdeburger Sigorta olarak kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar kapsamında işlemekteyiz. 

Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak yürütülen işleme faaliyetleri;

 

·        Ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin oluşturulması

·        Poliçenin kurulması, düzenlenmesi ve yenilenmesi süreçlerinin   yürütülmesi

·        Poliçe kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

·        Risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

·        Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi

·        Reasürans ve koasürans işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi

·        Hasar ve rücu işlemlerinin yürütülmesi, hasar tespiti ve araştırmaların yapılması

B.     Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve "kanunlarda açıkça öngörülmesi" hukuki sebeplerine dayalı olarak yürütülen işleme faaliyetleri;

·        Mevzuatsal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·        Tazminat değerlendirme işlemlerinin yapılması

·        Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması

·        Ekspertiz işlemlerinin yerine getirilmesi

·        Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve takibi

·        Mevzuatta öngörülen poliçe işlemlerinin yapılması

C.    Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması" hukuki sebebine dayalı olarak yürütülen işleme faaliyetleri;

·       Menfaat sahiplerinin hak ve taleplerinin karşılanması

D.    Kanun’un 5. maddesinde yer alan "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebebine dayalı olarak yürütülen işleme faaliyetleri;

·        Pazarlama analiz ve müşteri bağlılığı çalışmalarının yürütülmesi

·        Şirket faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi

·        Raporlama ve incelemelerin yapılması

E.     Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin açık rızasının olması” hukuki sebebine dayalı olarak yürütülen işleme faaliyetleri;

·        Kişiselleştirilmiş tekliflerin hazırlanması, reklam, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde bulunulması

F.     Özel nitelikli kişisel veriler bakımından Kanun’un 6. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülme” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak yürütülen işleme faaliyetleri;

·        Sağlık poliçelerinde risk değerlendirmesi, provizyon ve tazminat işlemlerinin yapılması, geçiş işlemlerinin yapılması, destek hizmetlerinin alınması, sigortalı beyanının doğrulanması, mevzuatta öngörülen poliçe işlemlerinin yapılması

·        Hasar/tazminat/rücu süreçlerinin yürütülmesi

·        Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve takibi

·        Yetkili kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımı yapılması

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, diğer sigorta şirketleri, tedarikçi firmalar, yetkili acente veya brokerlar, eksperler, reasürörler, asistans şirketler, aktüerler, bankalar/finansman şirketleri, vekalet içerisinde bulunduğumuz kişiler, servisler, eksperler, hastaneler, çeşitli konularda danışmanlık alınan firmalar, kargo şirketleri ve Bor Holding grup şirketlerine aktarılabilmektedir. Bununla beraber, kişisel verileriniz mevzuattan kaynaklı hukuki yükümlülüklerimizin gereği olarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere mevzuatla yetkili kurum ve kuruluşlarla da paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak bize iletebilirsiniz. Bu doğrultuda ilgili kişilerin aşağıdaki hakları bulunmaktadır: 

·        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        Kişisel verilerin işleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesiniisteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talepetme

Sigorta kuruluşlarının müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, “Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu  veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde düzenlenen şartlara uygun olarak farklı yöntemler aracılığıyla bize her zaman iletebilirsiniz. Ayrıca başvuruya ilişkin daha detaylı bilgileri formda bulabilirsiniz.

Şirket politikaları ve faaliyetlerindeki değişiklikler sebebiyle belli aralıklarla bu metinde güncelleme yapılması söz konusu olabilir. Metnin en güncel haline ulaşmak için düzenli aralıklarla sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Başvuru formu için tıklayınız.

Acente Bul
Magdeburger Sigorta