0850 808 26 24

KİŞİSEL VERİ POLİTİKASİ

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Magdeburger Sigorta A.Ş. (Şirket) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi belirtmek ve gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10. maddesi gereğince sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Kişisel Verilerin Aktarım Amaçları ve Aktarıldığı Kişiler

Kişisel verileriniz ticari hayatın gereklilikleri kapsamında; risk yönetimi, reasürans, koasürans, hasar inceleme, tazminat, tahsil, rücu, asistans hizmeti süreçlerinin yürütülmesi, sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari ileti gönderimi ve müşteri memnuniyet araştırmaları için destek hizmet alınması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ve yalnızca hizmetin gerektirdiği ölçüde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları kapsamında aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yazılı/sözlü şekilde otomatik olmayan yollarla veya elektronik mecralardan otomatik yollarla toplanmaktadır.

Bu kapsamda toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde sayılan hukuki sebepler arasında yer alan “sigorta sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “kanunlarda öngörülmesi”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak bize iletebilirsiniz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi kapsamındaki işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Sigorta kuruluşlarının müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

 

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, “Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu” veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde düzenlenen şartlara uygun olarak farklı yöntemler aracılığıyla bize her zaman iletebilirsiniz. Ayrıca başvuruya ilişkin daha detaylı bilgileri formda bulabilirsiniz.

 

Şirket politikaları ve faaliyetlerindeki değişiklikler sebebiyle belli aralıklarla bu metinde güncelleme yapılması söz konusu olabilir. Metnin en güncel haline ulaşmak için düzenli aralıklarla sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Acente Bul
Magdeburger Sigorta